Huurders Belangen Vereniging (HBV)

Een huurdersvereniging is de belangenbehartiger van huurders. Zij zijn de spreekbuis richting ons en worden betrokken bij wijkvernieuwingsprojecten, wijkschouwen, leefbaarheidsacties en grootschalige renovatieprojecten. De huurdersverenigingen overleggen regelmatig met hun leden en commissies om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van wat er speelt in de wijken. Meer informatie over de HBV van Dudok Wonen vindt u op www.hbvdudokwonen.nl.

Meest aan ons gevraagd over Huurders Belangen Vereniging (HBV)

Op welke manier is Dudok Wonen in gesprek met huurders?

De huurdersbelangenvereniging Dudok Wonen (HBV Dudok Wonen) is voor Dudok Wonen een vertegenwoordiger van haar huurders op corporatieniveau en een belangrijk klankbord om haar beleid op te toetsen. Verder onderhouden wij contacten met de bewonerscommissies.

Wat heb ik als huurder aan de HBV?

De HBV weet wat uw positie is als huurder, of wat de mogelijkheden zijn om in overleg te gaan met Dudok Wonen als het huren van uw woning niet gaat zoals u dat zou willen. Zij kan u ook adviseren als er wederzijds een reden is om de voorwaarden aan te passen of als er een conflict zou zijn. Als de service niet in orde zou zijn en uw eventuele klachten niet gehoord lijken te worden. De HBV geeft het natuurlijk ook graag door als u gelukkig bent met uw woonruimte en aanpassingen of reparaties perfect zijn verlopen.

U kunt per mail contact opnemen met de HBV.

Heeft Dudok Wonen overlegd met de huurdersbelangenvereniging (hbv) over de huurverhoging?

Dudok Wonen beperkt de huurverhoging 2015 voor de huurders met een inkomen tot € 43.786,- . De huurverhoging voor deze groep is lager dan wettelijk mogelijk is. Deze huurverhoging is in overleg met de huurdersbelangenvereniging (HBV) tot stand gekomen.

Meer informatie over de huurverhoging van 2015 vindt u op www.dudokwonenl.nl/huurverhoging.

Wat is de huurdersbelangenvereniging (HBV)?

De huurdersbelangenvereniging (HBV) is de overkoepelende organisatie voor alle huurders, die woonruimte huren van Dudok Wonen. Zij vormt het permanente overlegorgaan met Dudok Wonen om de belangen te behartigen van de huurders van Dudok Wonen.

De vereniging heeft een wettelijke status om alle aspecten van het huren, vanuit het huurders perspectief, met Dudok Wonen af te stemmen. Op 1 januari 2009 werd, met het van kracht worden van de nieuwe overlegwet, die status verder onderstreept.

Meer informatie over en van de huurdersbelangenvereniging vindt u op www.dudokwonen.nl.

Kan ik lid worden van de HBV?

De HBV is een vereniging, waar u gratis lid van kunt worden om actiever deel te nemen aan het overleg, mocht u nog geen lid zijn. Het door u gekozen bestuur van de HBV bestaat uit vrijwilligers met ieder een eigen taakgebied.

De HBV wil ook duidelijk zijn in wat zij niet is. Zij is bijvoorbeeld geen bewonerscommissie, maar wil wel graag behulpzaam zijn als u er een wilt oprichten om direct gesprekspartner te kunnen zijn van Dudok Wonen namens uw wooncomplex.

U kunt contact opnemen met de HBV via de mail.

Is Dudok Wonen in gesprek met huurders?

De huurdershelangenvereniging Dudok Wonen (HBV Dudok Wonen) is voor Dudok Wonen een vertegenwoordiger van haar huurders op corporatieniveau en een belangrijk klankbord om haar beleid op te toetsen. Verder onderhoudt onze vestiging contacten met de bewonerscommissies.

Meer vragen over dit onderwerp (1)

Vertalen / Translate