medehuurder

Als je gaat samenwonen is het verstandig om medehuur aan te vragen. Medehuurders hebben namelijk gelijke rechten en plichten. Alleen een echtgenoot of geregistreerd partner is automatisch medehuurder. Dit betekent onder andere dat beide medeverantwoordelijk zijn voor de betalingen van de huur. Indien de huurovereenkomst met de oorspronkelijke huurder eindigt, wordt de medehuurder automatisch hoofdhuurder.

Als je geen echtgenoot of geregistreerd partner bent en inwoont bij een huurder, dan word je niet beschouwd als medehuurder. Je kunt wel onder bepaalde omstandigheden medehuurder worden.

Veel gevraagd over medehuurder

Kan mijn partner medehuurder worden?

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, dan is je partner automatisch medehuurder. Wil je graag zijn naam in onze administratie laten registeren, stuur dan het bewijs van je huwelijk of geregistreerd partnerschap naar ons toe.

Als je geen echtgenoot of geregistreerd partner bent en inwoont bij een huurder, dan word je niet beschouwd als medehuurder. Je kunt wel onder bepaalde omstandigheden medehuurder worden. Aan de volgende voorwaarden moet in ieder geval worden voldaan:

 • Je moet ten minste twee jaren je hoofdverblijf in de woning hebben gehad. Dit moet aangetoond worden met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen van de gemeente;
 • Je moet samen met de huurder een gemeenschappelijke huishouding voeren. Dit kan aangetoond worden met bijvoorbeeld een samenlevingscontract, een bankrekening op gezamenlijke namen of verzekeringspapieren die op beide namen staan;
 • Je moet voldoende inkomen hebben om aan de huurverplichtingen te voldoen;
 • Je mag het medehuurderschap niet aanvragen met de bedoeling dat je op korte termijn de enige huurder van de woning wordt.

Je kan medehuurderschap aanvragen met behulp van het aanvraagformulier medehuurderschap. Als wij dit verzoek goedkeuren, is uw partner medehuurder. Uw partner heeft dan dezelfde rechten en plichten in relatie tot de huurwoning als u.

Wat gebeurt er als mijn partner met medehuurderschap de woning verlaat?

Als uw partner medehuurder is geworden via een aanvraag, en hij of zij vertrekt uit de huurwoning, dan vervalt de medehuurderschap. Dit betekent dat uw partner geen rechten en plichten meer heeft ten aanzien van de huurwoning en het betalen van de huurprijs. Hij of zij moet nog wel formeel afstand doen van de woning via een afstands- en akkoordverklaring, om de verplichtingen naar de achtergebleven huurder over te dragen.

Hoe kan ik medehuurder worden?

1. U vult het aanvraagformulier medehuurderschap in.

2. Uw partner en u plaatsen een handtekening op het aanvraagformulier. Het is namelijk belangrijk dat u en uw partner beide instemmen met de aanvraag voor medehuurderschap.

3. U voegt een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente bevolkingsregister, een kopie van uw en/of bankrekening, een gezamenlijke verzekering of een samenlevingscontract toe. Op het uittreksel van de BRP moet de woongeschiedenis staan, en het aantal geregistreerde personen op het huidige adres. Dit document mag niet ouder zijn dan drie maanden. Uit de aangeleverde documenten moet blijken dat u en uw partner minimaal twee jaar op hetzelfde adres een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voeren.

4. U voegt de inkomensgegevens van de aanvrager medehuurderschap (partner die medehuurder wil worden) toe. Dit kunt u doen door één van de volgende formulieren mee te sturen:

 • een inkomensverklaring van de Belastingdienst (voorheen IB60 formulier) van het meest recente jaar.
 • 3 recente maandspecificaties van uw inkomen (loon of uitkering).
 • bij inkomen uit een eigen bedrijf: een verklaring van een accountant. Daarin staat het gemiddelde bruto maandinkomen en de inkomensgegevens van het vorige kalenderjaar.
 • bij zorgtoeslag: een jaaropgave van het vorige kalenderjaar of een kennisgeving van de zorgtoeslag van het vorige kalenderjaar van de Belastingdienst
 • bij een uitkering: een jaaropgave en een overzicht per maand van de bruto uitkering die men krijgt van de laatste drie maanden
 • bij geen inkomen: een IB-60 formulier of een kennisgeving zorgtoeslag

5. U voegt een geldig identiteitsbewijs toe van degene die medehuurderschap aanvraagt.

6. U kunt de administratiekosten (€ 45,-) op ons kantoor pinnen bij het afgeven van uw aanvraag. 

7. Wij nemen uw aanvraag tot medehuurderschap in behandeling zodra wij de administratiekosten hebben ontvangen. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren die voorzien zijn van alle benodigde documenten, nemen wij in behandeling.

Wat gebeurt er met de medehuurder als de hoofdhuurder vertrekt?

Als de hoofdhuurder vertrekt, kunt u alleen in de woning blijven wonen als u voldoet aan de hier onder genoemde voorwaarden:

 • U heeft destijds het medehuurderschap via een officiële aanvraag geregeld (heeft een bewijs van medehuurderschap van ons ontvangen) of u bent getrouwd met de hoofdhuurder of u kunt geregistreerd partnerschap met hem/haar aantonen.
 • U kunt bij Dudok Wonen aantonen dat de huurwoning onafgebroken uw hoofdverblijf is geweest vanaf het moment dat u de status van medehuurder kreeg (u kunt dit aantonen met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen van de gemeente, een kopie van de en/of bankrekening, gezamenlijke verzekeringen of een samenlevingscontract). Als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft, bent u automatisch medehuurder.
 • Uw partner tekent bij Dudok Wonen een afstands- en akkoordverklaring waaruit blijkt dat hij/zij geen aanspraak doet op de huurwoning.
 • Als u geen medehuurderschap heeft aangevraagd of nog niet heeft kunnen aanvragen, dan heeft u geen recht op de woning en kunt u niet in de huurwoning blijven wonen. Wij verzoeken u in dit geval contact op te nemen met een medewerker Woonzaken via (035) 646 16 00.

Als mijn partner de status van medehuurder krijgt, wat betekent dat dan?

Als uw partner medehuurder wordt, voegen we een bijlage aan het huurcontract toe. Medehuurderschap betekent juridisch dat u en uw partner beiden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de huurwoning en het betalen van de huurprijs. Verder is het zo dat als u als hoofdhuurder de woning verlaat, uw partner hoofdhuurder kan worden en in de woning kan blijven wonen. We zetten de huurovereenkomst dan voort. Uw partner én u moeten daar dan wel een verzoek voor indienen bij Dudok Wonen. u kunt hiervoor contact opnemen met onze medewerker Woonzaken. 

Ik ben hoofdhuurder en ik ga trouwen of geregistreerd partnerschap aan. Moet ik dat melden aan Dudok Wonen?

Ja, wij horen dat graag van u. Uw partner wordt door uw huwelijk/geregistreerd partnerschap van rechtswege medehuurder en daarmee net als u ook hoofdelijk aansprakelijk voor de huurwoning en de huurbetalingen daarvan.

Wat is medehuurderschap?

Er is sprake van medehuurderschap, als er naast de hoofdhuurder ook een geregistreerde medehuurder in de woning woont. De hoofdhuurder is de persoon wiens naam op de huurovereenkomst staat. Hij of zij is de verantwoordelijke voor een correcte bewoning van de woning, goed huurdersonderhoud en de stipte huurbetaling. Een medehuurder is iemand die samenwoont met de hoofdhuurder en de status van medehuurder heeft verkregen. De geregistreerde medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. De naam van de medehuurder kan op de huurovereenkomst staan, maar dat hoeft niet. Het kan namelijk zijn dat de medehuurder wegens een juridische verbintenis met de hoofdhuurder dezelfde status heeft. Huwelijk is een voorbeeld van zo’n verbintenis.

De medehuurder heeft dus dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Zo geniet de medehuurder ook van de huurbescherming, maar is ook medeaansprakelijk voor de huurbetalingen. De medehuurder moet zijn hoofdverblijf in de woning hebben. Medehuurderschap kunt u onder bepaalde voorwaarden aanvragen.

De medehuurder vertrekt. Wat nu?

Als de medehuurder vertrekt, horen wij dat graag van u. Hij of zij dient in dat geval schriftelijk afstand te doen van zijn of haar rechten en plichten. Dat kan via een afstands- en akkoordverklaring. U kunt contact opnemen met een medewerker Woonzaken. 

Kan mijn inwonende (klein)zoon/dochter medehuurderschap aanvragen?

Meestal gaan kinderen na verloop van tijd het huis uit. Daarom wordt bij inwonende volwassen kinderen geen duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder verondersteld en kunnen zij geen medehuurder worden. Woont een volwassen kind bij de (groot)ouder(s) in om deze te verzorgen, dan wordt soms wel aangenomen dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding en kan wel een verzoek tot medehuurderschap worden gedaan bij de verhuurder. Er moet dan wel aangetoond worden dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding.

Stemmen jullie altijd in met een verzoek tot medehuurderschap?

Nee. Wij beoordelen de aanvraag altijd inhoudelijk. Dit staat ook beschreven in de wet- en regelgeving. Wij letten daarbij op het volgende:

 • Het inkomen van de partner die medehuurderschap aanvraagt moet toereikend zijn om de huurprijs te kunnen betalen in geval de hoofdhuurder vertrekt of komt te overlijden.
 • U moet kunnen aantonen dat uw partner minimaal twee jaar samen met u woonachtig is op het adres.
 • U dient het verzoek niet in met de bedoeling om de aanvrager medehuurderschap (uw partner) op korte termijn hoofdhuurder te laten worden.
 • Er moet sprake zijn van een duurzame gemeenschappelijke huishouding.

  Als wij uw aanvraag voor medehuurderschap afwijzen, dan kunt het besluit aanvechten bij de rechter. U moet dan binnen drie maanden na de afwijzing uw verzoek voorleggen aan de rechter. Deze zal uw aanvraag op dezelfde gronden toetsen als hierboven beschreven staat.

Mijn partner is overleden. Wat moet ik regelen bij Dudok Wonen?

Er is een aantal zaken denkbaar, neemt u daarom contact op met een medewerker Woonzaken.

 • Als uw partner hoofdhuurder was en u medehuurder bent geworden door het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan heeft u recht op de huurwoning. U kunt een kopie van de akte van overlijden naar Dudok Wonen sturen samen met uw persoonlijke gegevens en een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart op rijbewijs). Wij zetten het huurcontract dan over op uw naam. U wordt hoofdhuurder.
 • Als uw partner hoofdhuurder was en u medehuurder bent geworden via een aanvraag, moet u bij Dudok Wonen kunnen aantonen dat de huurwoning uw hoofdverblijf is vanaf het moment dat u de status medehuurder kreeg. Dit kunt u aantonen met een uittreksel uit het bevolkingsregister, een en/of rekening, gezamenlijke verzekeringen of een samenlevingscontract. U kunt dan in de woning blijven wonen.
 • Als uw partner hoofdhuurder was en u geen medehuurder bent, en u kunt niet aantonen dat de huurwoning onafgebroken uw hoofdverblijf was, heeft u geen recht op de woning en zult u een nieuwe woning moeten zoeken.

Wat gebeurt er met de partner van de hoofdhuurder als hij/zij vertrekt?

Als de hoofdhuurder vertrekt, kunt u alleen in de woning blijven wonen als u voldoet aan de hier onder genoemde voorwaarden:

 • U heeft destijds het medehuurderschap via een officiële aanvraag geregeld (hebt een bewijs van medehuurderschap van ons ontvangen) of u bent getrouwd met de hoofdhuurder of kunt geregistreerd partnerschap met hem/haar aantonen.
 • U kunt bij Dudok Wonen aantonen dat de huurwoning onafgebroken uw hoofdverblijf is geweest vanaf het moment dat u de status van medehuurder kreeg (u kunt dit aantonen met een uittreksel uit het bevolkingsregister, een en/of rekening, gezamenlijke verzekeringen of een samenlevingscontract). Als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft bent u automatisch medehuurder.
 • Uw ex-partner tekent bij Dudok Wonen een afstands- en akkoordverklaring waaruit blijkt dat hij geen aanspraak doet op de huurwoning.
  Vervolgens moet u bij een medewerker Woonzaken het hoofdhuurderschap aanvragen.
 • Als u geen medehuurderschap heeft aangevraagd of nog niet heeft kunnen aanvragen, dan heeft u geen recht op de woning en kunt u niet in de huurwoning blijven wonen. Wij verzoeken u in dit geval contact op te nemen met een medewerker Woonzaken.