woningruil

Woningruil is het ruilen van een woning tussen twee of meer huurders. Bij woningruil gaan alle rechten en plichten van de ene huurder over op de andere huurder. Andersom geldt dat natuurlijk ook.

Veel gevraagd over woningruil

Waarom moet ik eerst aanvraagkosten betalen voordat mijn aanvraag voor woningruil in behandeling wordt genomen?

Door het betalen van de aanvraagkosten willen we ervoor zorgen dat de voorstellen voor woningruil die gedaan worden goed overwogen en serieus zijn. Wij vinden het uw eigen verantwoordelijkheid om een goede afweging te maken. Als u het lastig vindt om een goede afweging te maken aan de hand van de informatie in de folder 'Woningruil' kunt u ons natuurlijk ook altijd bellen voor meer informatie.

Wat komt er kijken bij het ruilen van een woning?

Wilt u een andere woning? Dan kunt u op zoek gaan naar een ‘nieuwe’ woning, maar u kunt ook uw woning ruilen met een andere huurder. We noemen dit woningruil. Woningruil is een overeenkomst tussen twee of meer huishoudens die zich, met toestemming van de verhuurder(s) en gemeente(n), in elkaars woningen vestigen.

Blijft mijn huur gelijk bij woningruil?

Gezien het door Dudok Wonen gevoerde huurbeleid bestaat de mogelijkheid dat de huurprijs van de ruilwoning wordt aangepast. Immers de ruilkandidaten gaan met Dudok Wonen een nieuwe huurovereenkomst aan. Informatie over de nieuwe huurprijs kunnen wij u geven nadat we alle bijbehorende documenten hebben ontvangen. Wel kunt u van tevoren een indicatieve richtprijs van Dudok Wonen krijgen.

NB Het is van belang dat het inkomen en huishoudgrootte van de nieuwe huurder in verhouding staat tot de te betalen nieuwe huurprijs en grootte van de woning. Is dit niet het geval, dan wordt uw aanvraag helaas door ons afgewezen. Bij de beoordeling hiervan wordt uitgegaan van de inkomenseisen zoals die in de regio Gooi en Vechtstreek gehanteerd worden, waarbij de nieuwe huurprijs niet mag afwijken van het gevoerde huurbeleid van Dudok Wonen. Daarbij mag het gezamenlijk huishoudinkomen niet hoger zijn dan 40.024,-.

Kan ik altijd ruilen, of moet ik daarvoor een reden hebben?

Ja, u heeft een reden nodig om te kunnen ruilen en er zijn voorwaarden verbonden aan woningruil. U moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat u een zwaarwegend belang heeft om te ruilen. U kunt niet zomaar ruilen met uw buurman die exact dezelfde woning heeft. Ruilen met een zelfde type woning in een andere plaats, kan wel.

Welke gegevens moeten mijn ruilpartner en ik bij de aanvraag bij Dudok Wonen indienen?

Bij het aanvraag voor woningruil levert uw ruilpartner de volgende documenten in:

 • Een BRP uittreksel (Basis Registratie Personen) niet ouder dan drie maanden. Hierop staat de woongeschiedenis en het aantal geregistreerde personen op het huidige adres. Dit document is verkrijgbaar via de gemeente.
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon of personen die het huurcontract ondertekenen.
 • Verklaring van 'correct huurderschap' (verhuurdersverklaring) van uw huidige verhuurder.
 • Inkomensverklaring van uw verzamelinkomen (op te vragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543). U kunt ook uw definitieve aanslag inkomstenbelasting (en van uw partner) meenemen.
  Let op:
  A. Als uw huidige inkomen behoorlijk gedaald is ten opzichte van uw Inkomensverklaring en uw inkomen nu onder de inkomensgrens van 40.024,- is komen te liggen, dient u dit aan te kunnen tonen. Zie in de bijlage een overzicht van de inkomensstukken die u dan mee moet nemen.
  B. Indien uw gegevens niet bekend zijn bij de Belastingdienst dan dient u ook de hoogte van uw inkomen aan te kunnen tonen. Zie in de bijlage een overzicht van de inkomensstukken die u dan mee moet nemen.
 • Indien bij u van toepassing: eventuele zorgindicatie, bewijs van inschrijving onderwijsinstelling.

Kan ik met iemand ruilen die inwoont of op kamers woont?

Nee, dat kan niet. Woningruil kan alleen plaatsvinden met iemand die een zelfstandige woning bewoont. Het is dus niet mogelijk om te ruilen met iemand die inwoont of op kamers woont.

Kan woningruil plaatsvinden met een woning die nu leeg staat?

Nee, Woningruil kan niet plaatsvinden met een woning die nu leegstaat. Ook mag er na de ruil geen woning leeg blijven staan.

Wanneer is de woningruil een feit?

De woningruil is pas een feit als u en uw ruilpartner daadwerkelijk in elkaars woningen wonen.

Zijn er kosten verbonden aan woningruil?

Ja, wij brengen voor de aanvraag van woningruil € 25,00 per ruilpartner in rekening. Ook uw ruilpartner moet deze aan Dudok Wonen betalen. Zodra deze kosten zijn betaald nemen wij uw aanvraag in behandeling.

Deze kosten krijgt u niet terug als de woningruil niet wordt goedgekeurd of, om welke reden dan ook, niet doorgaat. Het kan zijn dat u aan de verhuurder van uw ruilpartner ook aanvraagkosten moet betalen.

Door het betalen van de aanvraagkosten willen we ervoor zorgen dat de voorstellen voor woningruil die gedaan worden goed overwogen en serieus zijn. Wij vinden het uw eigen verantwoordelijkheid om een goede afweging te maken. Als u het lastig vindt om een goede afweging te maken aan de hand van de informatie in de  folder 'Woningruil' kunt u ons natuurlijk ook altijd bellen voor meer informatie.

Krijg ik een nieuw huurcontract bij woningruil?

Ja. De ruilkandidaten gaan met Dudok Wonen een nieuwe huurovereenkomst aan. Het nieuwe huurcontract wordt minimaal aangegaan voor één jaar en kan tussentijds niet worden opgezegd.

Wat gebeurt er na het indienen van mijn aanvraag?

Als u een aanvraag indient, doorlopen wij de volgende 3 stappen:

Stap 1: Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag voor woningruil wordt beoordeeld op basis van de in deze folder gestelde voorwaarden. Redenen van afwijzing kunnen zijn dat de ruil het toewijzingsbeleid van Dudok Wonen (ernstig) doorkruist en de woning niet passend is bij het inkomen en huishoudgrootte van de ruilpartner, de nieuwe huurder onvoldoende financiële waarborg biedt om de huur te kunnen betalen, het zwaarwegend belang niet voldoende is aangetoond of aan andere voorwaarden niet wordt voldaan.

Met uw ruilpartner sluiten we een aparte huurovereenkomst af.

Stap 2: Controle van de woning
Bij woningruil wordt een afspraak gemaakt voor een inspectie van de woning. Bij deze inspectie wordt uw woning gecontroleerd door één van onze medewerkers. Hierbij wordt vastgesteld in welke staat u de woning overdraagt aan de nieuwe huurder. We adviseren de nieuwe huurder hier ook bij aanwezig te zijn. Want bij woningruil zal de nieuwe huurder, in onderling overleg met de huidige huurder, de woning overnemen met alle aangebrachte voorzieningen of wijzigingen. Eventuele vervanging of onderhoud van overgenomen zaken zijn voor rekening van de nieuwe huurder.

Stap 3: Sleutels
Met het tekenen van de huurovereenkomst, ontvangt de nieuwe huurder automatisch een huisvestingsvergunning voor het nieuwe adres. Zodra u en uw ruilpartner de nieuwe huurovereenkomst ondertekenen, kunt u de sleutels aan elkaar overdragen. Dudok Wonen speelt hierin geen rol en is niet verantwoordelijk voor een incorrecte overdracht of niet nagekomen afspraken.

U zoekt zelf een andere partij te om mee te ruilen. Wij bemiddelen hierin niet. U kunt bijvoorbeeld een oproep op internet doen, zoals via www.woningruil.nl. Meer informatie vind u ook op de website van Woningnet www.woningnetgooienvechtstreek.nl (zie bij Uitleg en Een woning ruilen).

Moet ik een huisvestingsvergunning aanvragen bij woningruil?

In de gemeenten Hilversum, Bussum en Naarden is het niet meer nodig om een huisvestingsvergunning bij de gemeente aan te vragen.

Hoe kom ik aan een ruilpartner?

U zoekt zelf een andere partij om mee te ruilen. U kunt dit bijvoorbeeld doen via de website van WoningNet (zie ‘de Woningruiler’). Wij bemiddelen hierin niet. Ook kunt u bijvoorbeeld een advertentie plaatsen in de Woonbode of een oproep doen op internet.

Hoe moet ik een aanvraag voor woningruil indienen?

Een aanvraag voor woningruil dient u zowel bij ons als bij de verhuurder van de ruilwoning schriftelijk in. Een aanvraag voor woningruil nemen wij uitsluitend in behandeling nadat u de aanvraagkosten heeft betaald. Ook uw ruilpartner moet deze aan Dudok Wonen betalen.

U kunt de aanvraag voor woningruil online invullen en versturen. Ook kunt u het aanvraagformulier voor woningruil downloaden en het formulier printen of u kunt het formulier telefonisch opvragen.