Huurverhoging

Jaarlijks stelt de regering vast met welk percentage de huren van sociale huurwoningen maximaal verhoogd mogen worden. Onze inzet is dat niet iedereen een maximale huurverhoging krijgt. Daarbij kijken we gericht naar de betaalbaarheid. De Huurders Belangen Vereniging (HBV) geeft ons advies om tot de juiste keuze te komen. Jaarlijks ontvangt u voor 1 mei een brief van ons met de nieuwe huurprijs en een uitleg van de verhoging.

Meest aan ons gevraagd over Huurverhoging

Wat is de huurverhoging voor 2019?

Ieder jaar verhogen wij de huur op 1 juli. Hoeveel de huur omhoog gaat hangt af van het huurcontract:

Sociale huurcontracten:

De tabel voor de huurverhogingen bij Dudok Wonen vindt u via deze link: Huurverhoging 2019.

Andere contracten

Vóór 1 mei ontvangen huurders een brief met de nieuwe huur van de vrije sector huurwoning, bedrijfsruimte, parkeerplaats of berging. Huurders in de vrije sector krijgen dit jaar een huurverhoging van maximaal 5,1% (3,5% + 1,6% inflatie). Het uiteindelijke percentage is afhankelijk van wat er in het contract is afgesproken.

Moet ik de huurverhoging zelf aan de bank doorgeven?

Als u een automatische incasso via ons heeft geregeld, hoeft u niks aan de bank door te geven. Het bedrag wordt vanzelf aangepast. Als u de bank opdracht heeft gegeven maandelijks op een vast moment de huur naar ons over te maken (periodieke betalingsopdracht) moet u wel contact met de bank opnemen om het bedrag aan te laten passen.

In welke gevallen kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Tegen het voorstel zonder inkomensafhankelijke huurverhoging is alleen bezwaar mogelijk om de volgende gegronde redenen:

 • De huurprijs na huurverhoging wordt hoger dan wettelijk is toegestaan. De huurprijs klopt niet meer met de maximale huurprijs in relatie tot de woningwaarderingspunten;
 • Er staan fouten in het voorstel tot huurverhoging;
 • Ik kreeg het voorstel voor de huurverhoging te laat (na 1 mei 2019);
 • Mijn huur is binnen 24 maanden drie keer of meer verhoogd;
 • De huurcommissie verlaagde mijn huur tijdelijk vanwege onderhoudsgebreken en deze zijn nog niet verholpen. Of de huurcommissie heeft mijn verzoek hiervoor nog in behandeling;

Bezwaarredenen tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging zijn:

 • De samenstelling van het huishouden op de huishoudverklaring klopt niet. Dudok Wonen vraagt een nieuwe huishoudverklaring op bij de Belastingdienst.
 • Het huishoudinkomen is gedaald. Meesturen: IBRI60 formulier van alle personen boven de 18 jaar over het jaar 2018. Het IBRI formulier vraag je aan bij de Belastingdienst.
 • Per 1 juli is er iemand in het huishouden gepensioneerd. Dudok Wonen vraagt een nieuwe huishoudverklaring op bij de Belastingdienst.
 • Het huishouden bestaat uit meer dan vier personen Dudok Wonen vraagt vanaf 1 juli 2019 een nieuwe huishoudverklaring op bij de Belastingdienst.
 • De regeling voor chronisch zieken of gehandicapten geldt. Meesturen: Een kopie van de medische indicatie.

Wilt u een bezwaarschrift indienen dan kunt u dit middels een formulier doen. Wilt u een bezwaarschrift indienen die betrekking heeft op zelfstandige woonruimte, klik dan hier voor het formulier. Wilt u een bezwaarschrift indienen voor onzelfstandige woningen en standplaatsen dan kunt u hier terecht. Beiden formulieren zijn ook te downloaden op www.huurcommissie.nl. U heeft tot 1 juli 2019 de tijd een bezwaarschrift bij ons in te dienen.

Wij beoordelen uw bezwaar zoals ook de Huurcommissie dit zou doen. Wanneer wij uw bezwaar afwijzen ontvangt u hier uiterlijk begin augustus een brief over. U kunt dan besluiten uw bezwaar in te trekken. Doet u dat niet, dan sturen wij uw bezwaar door naar de Huurcommissie die uw bezwaar dan zal beoordelen.

Wanneer heeft het geen zin om bezwaar te maken tegen de huurverhoging?

 • Als u vindt dat u een te laag inkomen heeft in verhouding tot de huurprijs. Mogelijk komt u wel in aanmerking voor huurtoeslag. U kunt hiervoor informatie opvragen bij de Belastingdienst ((0800) 0543) of via de website www.belastingdienst.nl/toeslagen.
 • Als er ernstige onderhoudsgebreken zijn en u (nog) geen ‘Procedure huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken’ bij de Huurcommissie heeft gestart. Het heeft dan geen zin om op grond hiervan bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Laat ons weten welke reparaties moeten gebeuren via het klantenportal (hyperlink).
 • Als u een geliberaliseerd huurcontract heeft. Of anders gezegd, als u een woning in de vrije sector huurt. Hier gelden andere regels voor met betrekking tot het huurverhogingspercentage, de ingangsdatum, etc. Deze regels vindt u terug in uw huurcontract. Als u het hier niet eens mee bent kunt u niet naar de Huurcommissie maar moet u naar de rechter.

Welke huur moet ik betalen per 1 juli als ik bezwaar maak?

Als u bezwaar maakt tegen de huurverhoging, mag u de oude huur blijven betalen. Wij adviseren u echter om de nieuwe huurprijs te betalen, want als de Huurcommissie beslist dat de huurverhoging redelijk is, moet u de huurverhoging alsnog betalen. Wilt u toch de oude huurprijs blijven betalen, dan is het wel aan te raden het bedrag van de huurverhoging apart te zetten.

Wat als ik het niet eens ben met de uitspraak van de huurcommissie?

Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie, dan kunt u de rechter vragen de huurprijs vast te stellen. Dit moet wel binnen acht weken na verzending van de uitspraak van de Huurcommissie. Na deze acht weken is de uitspraak van de Huurcommissie bindend voor beide partijen.

Wat als Dudok Wonen het niet eens is met mijn bezwaar?

Als Dudok Wonen het niet met uw bezwaar eens is en de huurverhoging toch wil doorzetten, dan kan zij de Huurcommissie vragen om een uitspraak te doen. Als u dit niet wil, dan kunt u schriftelijk uw bezwaar intrekken.

Wilt u uw bezwaar wel aan de Huurcommissie voorleggen, houdt u er dan wel rekening mee dat u € 25,- aan leges moet betalen. U krijgt dit bedrag terug als de Huurcommissie u in het gelijk stelt. De beslissing van de Huurcommissie is bindend. Dit betekent dat zowel Dudok Wonen als u zich er aan moeten houden. Tenzij een van beiden binnen acht weken na de uitspraak van de Huurcommissie in beroep gaat bij de rechter. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Huurcommissie.

Heeft de huurverhoging gevolgen voor mijn huurtoeslag?

Als uw huur verandert, kan dat gevolgen hebben voor uw huurtoeslag. U hoeft uw nieuwe huurprijs niet door te geven aan de Belastingdienst, dat doen wij voor u.

Meer vragen over dit onderwerp (3)

Vertalen / Translate