Medehuurderschap

De hoofdhuurder is de persoon wiens naam op de huurovereenkomst staat. Hij of zij is in principe de verantwoordelijke voor een correcte bewoning van de woning, goed huurdersonderhoud en de stipte huurbetaling. Een medehuurder is iemand die samenwoont met de hoofdhuurder en de status van medehuurder heeft verkregen. De naam van de medehuurder kan op de huurovereenkomst staan, maar dat hoeft niet. Het kan namelijk zijn dat de medehuurder wegens een juridische verbintenis met de hoofdhuurder dezelfde status heeft. Huwelijk is een voorbeeld van zo’n verbintenis.

Meest aan ons gevraagd over Medehuurderschap

Wat gebeurt er als mijn partner, zoon of dochter met medehuurderschap de woning verlaat?

Als uw partner of (klein)zoon/dochter medehuurder is geworden via een aanvraag, gaat zijn of haar status verloren bij het verlaten van de huurwoning als hoofdverblijf. Dit betekent dat uw partner, zoon of dochter geen rechten en plichten meer heeft ten aanzien van de huurwoning en het betalen van de huurprijs. Uw partner of (klein)zoon/dochter moet dit wel aan Dudok Wonen melden.

Als mijn partner, (klein)zoon/dochter de status van medehuurder krijgt, wat betekent dat dan?

Als uw partner of (klein)zoon/dochter medehuurder wordt, voegen we een bijlage aan het huurcontract toe. Medehuurderschap betekent juridisch dat u en uw partner of (klein)zoon/dochter beiden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het betalen van de huurprijs. Verder is het zo dat als u als hoofdhuurder de woning verlaat, uw partner of (klein)zoon/dochter hoofdhuurder kan worden en in de woning kan blijven wonen. We zetten de huurovereenkomst dan voort. Uw partner of (klein)zoon/dochter moet daar dan wel een verzoek voor indienen bij Dudok Wonen. Hij/zij kan hiervoor contact opnemen met onze medewerker woonactiviteiten.

De medehuurder vertrekt. Wat nu?

Als de medehuurder vertrekt horen wij dat graag van u. Wij schrijven de medehuurder dan uit onze systemen. U kunt contact opnemen met een medewerker woonactiviteiten.

Wat is medehuurderschap?

De hoofdhuurder is de persoon wiens naam op de huurovereenkomst staat. Hij of zij is in principe de verantwoordelijke voor een correcte bewoning van de woning, goed huurdersonderhoud en de stipte huurbetaling. Een medehuurder is iemand die samenwoont met de hoofdhuurder en de status van medehuurder heeft verkregen. De naam van de medehuurder kan op de huurovereenkomst staan, maar dat hoeft niet. Het kan namelijk zijn dat de medehuurder wegens een juridische verbintenis met de hoofdhuurder dezelfde status heeft. Huwelijk is een voorbeeld van zo’n verbintenis.

De medehuurder heeft dus dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Zo geniet de medehuurder ook van de huurbescherming, maar is ook medeaansprakelijk voor de huurbetalingen. De medehuurder moet zijn hoofdverblijf in de woning hebben. Medehuurderschap kunt u onder bepaalde voorwaarden aanvragen.

Ik ben hoofdhuurder en ik ga trouwen of geregistreerd partnerschap aan. Moet ik dat melden aan Dudok Wonen?

Ja, wij horen dat graag van u. Uw partner wordt namelijk van rechtswege medehuurder en net als u ook hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat uw partner niet alleen automatisch net als u de rechten op de huurwoning krijgt, maar ook de plichten die hierbij horen aanvaart. Hij of zij is daarom bijvoorbeeld net zo verantwoordelijk voor de huurbetaling als u.

Hoe vraag ik medehuurderschap aan?

1. U vult het aanvraagformulier medehuurderschap in.

2. Uw partner of (klein)zoon/dochter en u plaatsen een handtekening op het medehuurderschapsformulier. Het is namelijk belangrijk dat u en uw partner of (klein)zoon/dochter beide instemmen met de aanvraag voor medehuurderschap.

3. U voegt een uittreksel van het bevolkingsregister, een en/of rekening, een gezamenlijke verzekering of een samenlevingscontract toe waaruit de woongeschiedenis en het aantal geregistreerde personen op het huidige adres blijkt. Dit document mag niet ouder zijn dan drie maanden. In geval van medehuurderschap partner moet blijken dat uw partner minimaal twee jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven. In geval van medehuurderschap zoon/dochter moet blijken dat uw zoon of dochter van jongs af aan bij u ingewoond heeft en ouder is dan 35 jaar.

4. U voegt de inkomensgegevens van de aanvrager medehuurderschap (partner, zoon of dochter die medehuurder wil worden) bij. Dit kunt u doen door één van de volgende formulieren mee te sturen:

 • bij een inkomen uit dienstverband: een IB-60 formulier
 • bij inkomen uit een eigen bedrijf: een verklaring van een accountant. Daarin staat het gemiddelde bruto maandinkomen en de inkomensgegevens van het vorige kalenderjaar.
 • bij zorgtoeslag: een jaaropgave van het vorige kalenderjaar of een kennisgeving van de zorgtoeslag van het vorige kalenderjaar van de Belastingdienst
 • bij een uitkering: een jaaropgave en een overzicht per maand van de bruto uitkering die men krijgt van de laatste drie maanden
 • bij geen inkomen: een IB-60 formulier of een kennisgeving zorgtoeslag

5. U voegt een geldig identiteitsbewijs toe van degene die medehuurderschap aanvraagt.

6. U kunt de administratiekosten (€ 45,-) op ons kantoor pinnen bij het afgeven van uw aanvraag. 

7. Wij nemen uw aanvraag tot medehuurderschap in behandeling zodra u de administratiekosten aan ons heeft overgemaakt. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren kunnen wij in behandeling nemen.

Kan mijn inwonende (klein)zoon/dochter medehuurderschap aanvragen?

Nee dit kan niet. Tenzij uw (klein)zoon/dochter zijn of haar hele leven aantoonbaar bij u inwoont en de zorg voor u heeft opgenomen. Hij/zij moet dan wel 35 jaar zijn.

Als u in een seniorenwoning woont, moet uw (klein)zoon/dochter minimaal 55 jaar zijn om medehuurder te kunnen worden. Als hij of zij aan de gestelde voorwaarden voldoet, kunt u een verzoek tot medehuurderschap indienen via het aanvraagformulier medehuurderschap. Zie ook de overige vragen over medehuurderschap.

Kan mijn partner medehuurderschap aanvragen?

Als u en uw partner aantoonbaar twee jaar op uw adres een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd (aantoonbaar met een uitreksel van het bevolkingsregister) kan uw partner medehuurderschap aanvragen met behulp van het aanvraagformulier medehuurderschap. Als wij dit verzoek goedkeuren, is uw partner medehuurder. Uw partner heeft dan dezelfde rechten en plichten in relatie tot de huurwoning als u.

Wat gebeurt er met de partner of (klein)zoon/dochter van de hoofdhuurder als hij/zij vertrekt?

Als de hoofdhuurder vertrekt, kunt u alleen in de woning blijven wonen als u voldoet aan de hier onder genoemde voorwaarden:

 • U heeft destijds het medehuurderschap via een officiële aanvraag geregeld (heeft een bewijs van medehuurderschap van ons ontvangen) of u bent getrouwd met de hoofdhuurder of kunt geregistreerd partnerschap met hem/haar aantonen.
 • U kunt bij Dudok Wonen aantonen dat de huurwoning onafgebroken uw hoofdverblijf is geweest vanaf het moment dat u de status van medehuurder kreeg (u kunt dit aantonen met een uittreksel uit het bevolkingsregister, een en/of rekening, gezamenlijke verzekeringen of een samenlevingscontract). Als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft, bent u automatisch medehuurder.
 • Uw partner tekent bij Dudok Wonen een afstandsverklaring waaruit blijkt dat hij geen aanspraak doet op de huurwoning. Vervolgens moet u bij de woonadviseur het hoofdhuurderschap aanvragen.
 • Als u geen medehuurderschap heeft aangevraagd of nog niet heeft kunnen aanvragen, dan heeft u in principe geen recht op de woning en kunt u niet in de huurwoning blijven wonen. Wij verzoeken u in dit geval contact op te nemen met de woonadviseur via (035) 646 16 00.

Mijn partner is overleden. Wat moet ik regelen bij Dudok Wonen?

Er is een aantal zaken denkbaar, neemt u daarom contact op met de woonadviseur.

 • Als uw partner hoofdhuurder was en u medehuurder bent geworden door het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan heeft u recht op de huurwoning. U kunt een kopie van de akte van overlijden naar Dudok Wonen sturen samen met uw persoonlijke gegevens en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart op rijbewijs). Wij zetten het huurcontract dan over op uw naam. U wordt hoofdhuurder.
 • Als uw partner hoofdhuurder was en u medehuurder bent geworden via een aanvraag, moet u bij Dudok Wonen kunnen aantonen dat de huurwoning uw hoofdverblijf is vanaf het moment dat u de status medehuurder kreeg. Dit kunt u aantonen met een uittreksel uit het bevolkingsregister, een en/of rekening, gezamenlijke verzekeringen of een samenlevingscontract. U kunt dan in de woning blijven wonen.
 • Als uw partner hoofdhuurder was en u geen medehuurder bent, of u kunt niet aantonen dat de huurwoning onafgebroken uw hoofdverblijf was, heeft u geen recht op de woning en zult u een nieuwe woning moeten zoeken.

Wat gebeurt er met de partner van de hoofdhuurder als hij/zij vertrekt?

Als de hoofdhuurder vertrekt, kunt u alleen in de woning blijven wonen als u voldoet aan de hier onder genoemde voorwaarden:

 • U heeft destijds het medehuurderschap via een officiële aanvraag geregeld (hebt een bewijs van medehuurderschap van ons ontvangen) of u bent getrouwd met de hoofdhuurder of kunt geregistreerd partnerschap met hem/haar aantonen.
 • U kunt bij Dudok Wonen aantonen dat de huurwoning onafgebroken uw hoofdverblijf is geweest vanaf het moment dat u de status van medehuurder kreeg (u kunt dit aantonen met een uittreksel uit het bevolkingsregister, een en/of rekening, gezamenlijke verzekeringen of een samenlevingscontract). Als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft bent u automatisch medehuurder.
 • Uw partner tekent bij Dudok Wonen een afstandsverklaring waaruit blijkt dat hij geen aanspraak doet op de huurwoning.
  Vervolgens moet u bij de woonadviseur het hoofdhuurderschap aanvragen.
 • Als u geen medehuurderschap heeft aangevraagd of nog niet heeft kunnen aanvragen, dan heeft u in principe geen recht op de woning en kunt u niet in de huurwoning blijven wonen. Wij verzoeken u in dit geval contact op te nemen met de woonadviseur.
Meer vragen over dit onderwerp (7)

Vertalen / Translate