Sociale huurwoning zoeken

Hier vindt u de meest gestelde vragen over inschrijven en reageren op een huurwoning.

Meest aan ons gevraagd over Sociale huurwoning zoeken

Hoe verloopt de procedure van het verhuren van een woning?

Heeft u een woning gevonden die u graag wilt huren? En voldoet u aan alle criteria? En bent u de enige die heeft gereageerd op deze woning? Dan wijst de verhuurder de woning aan u toe. Zijn er meerdere mensen die op de woning hebben gereageerd? Dan geldt de volgende rangorde voor het toewijzen van de woning (artikel 8W van het 'Convenant Woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek 2011'): 

Eerste keuze: mensen met een urgentieverklaring
De verhuurder biedt de woning het eerst aan deze persoon aan. Zijn er meerdere mensen die een urgentieverklaring hebben? Dan gaat de woning naar de persoon die het langst een urgentieverklaring heeft.

Tweede keuze: mensen met herhuisvestingsurgentie (artikel 8.2 van het 'Convenant Woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek 2011' en 3.3 van het 'model Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2011')
Dit zijn mensen van wie de vorige huurwoning gesloopt is. Zijn er meerdere herhuisvestingsurgenten? Dan gaat de woning naar de persoon die het langst zo’n verklaring heeft. 

Derde keuze: de overige woningzoekenden
Ook hier geldt dat de persoon met de langste inschrijving voor gaat op de andere woningzoekenden.


Er zijn twee uitzonderingen op deze procedure (artikel 8.4/9 van het Convenant Woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek 2011):

 1. Sommige woningen zijn voor een bepaalde doelgroep gereserveerd. Zoals bijvoorbeeld jongeren, ouderen of mensen met een zorgbehoefte.
 2. Sommige woningen worden verloot onder jongeren onder 25 jaar. Het gaat om jongeren die voor het eerst zelfstandig gaan wonen. Deze woningen zijn maximaal 55 m2 groot.

Loopt de wachttijd voor een sociale huurwoning door vergunninghouders op?

Dat is moeilijk te zeggen. Bij Dudok Wonen zijn vorig jaar veertig woningen toegewezen aan statushouders; 9 procent van het totaal. We verlaagden de druk op de woningmarkt door twaalf woningen extra aan te kopen voor vergunninghouders. Zo gaan er minder woningen verloren voor andere woningzoekenden.

Krijgen sommige mensen voorrang bij het toewijzen van een woning?

Ja, er zijn verschillende criteria op basis waarvan woningzoekenden voorrang kunnen krijgen. De zoekwaarde is belangrijk: hoe lang staat iemand als woningzoekende ingeschreven. Maar er zijn ook bijzondere groepen die volgens de wet en gemeentelijke afspraken eerder in aanmerking komen voor een woning. Denk aan ouderen, urgenten of statushouders.

Wanneer en hoe kan ik zien op welke plaats ik geëindigd ben?

Enkele uren na de sluiting van de reactietermijn worden de reacties gesorteerd en kunt u op
<a href="https://www.woningnetgooienvechtstreek.nl/Zoeken#model[Regulier aanbod]~aanbieder[Dudok Wonen]" target="_blank">website WoningNet Gooi en Vechtstreek</a> uw positie bij Actuele en lopende reacties zien.
Zodra de woning is toegewezen, verplaatst deze zich naar uw Historische reacties. Hier ziet u ook wat uw positie voor de woning was.
U kunt uw positie ook opvragen via de resultatenlijn op 0900 112 23 68 (€ 0,50 pm). U heeft hiervoor de advertentienummers en uw registratienummer nodig.

Kan ik ook op woningen van andere corporaties in deze regio reageren?

Ja, als u als woningzoekende ingeschreven staat, mag u reageren op alle sociale huurwoningen die in deze regio aangeboden worden. Dus ook op woningen van andere corporaties uit deze regio. De gemeenten die binnen de regio Gooi en Vechtstreek vallen zijn Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren.

Waar vind ik meer informatie over het huren bij Dudok Wonen?

In de informatiewijzer 'Huren bij Dudok Wonen' vindt u meer informatie.

Kan ik, als ik me ingeschreven heb, op iedere woning reageren?

Dit is afhankelijk van uw inkomen en hoe de woning in WoningNet is aangeboden. Dit gebeurt via een huurinkomentabel of de huurprijs wordt aangepast aan uw inkomen. U kunt bij de advertentie van de woning zien of u met uw inkomen mag reageren op de woning. Als u als woningzoekende ingeschreven staat, kunt u afhankelijk van dit inkomen reageren op alle sociale huurwoningen die in deze regio aangeboden worden. Dus ook woningen van andere corporaties uit deze regio. De gemeenten die binnen de regio Gooi en Vechtstreek vallen zijn Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren.

Wat is mijn registratienummer?

Bij inschrijving bij WoningNet heeft u een registratienummer ontvangen. Als u dit nummer niet meer weet kunt u dat via de website van WoningNet opzoeken door in te loggen.

Wie bepaalt hoeveel statushouders een woningcorporatie moet huisvesten?

Het Rijk geeft een verplicht aantal op aan elke gemeente. Volgens een eerlijke verdeling schrijft de gemeente vervolgens voor hoeveel statushouders elke woningcorporatie opneemt. Dudok Wonen moet zich daaraan in elke gemeente houden. Wel bepalen we waar de statushouders komen te wonen. We zorgen bijvoorbeeld voor een goede spreiding. Dat is een hele puzzel, omdat we geen invloed hebben op de woningen die vrijkomen.

Ik woon niet in de regio. Kan ik mij dan wel inschrijven als woningzoekende?

Ja, dat is mogelijk. Bij de selectie hebben kandidaten met economische of maatschappelijke binding wel voorrang. Wanneer is er sprake van een binding met de regio? 

 • U staat minimaal één jaar ingeschreven bij één van de regiogemeenten in de Gooi en Vechtstreek;
 • U heeft een economische binding als u tenminste 19 uur per week in de regio werkt of een dagopleiding in de regio volgt;
 • U heeft een maatschappelijke binding, omdat u de afgelopen tien jaar tenminste zes jaar onafgebroken ingezetene van de regio bent geweest.

Als ik op een woning reageer, kom ik dan meteen in aanmerking voor de woning?

Uw zoekwaarde bepaalt wanneer u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. De kandidaat met de hoogste zoekwaarde, krijgt de woning toegewezen. Zoekwaarde is de tijd dat u ingeschreven staat bij WoningNet als woningzoekende plus eventueel 75% van uw oude zoekwaarde (uw zoekwaarde waarmee u uw huidige woning heeft verkregen). Het is dus niet in te schatten hoe lang het duurt voordat u in aanmerking komt voor een woning. Het hangt er van af hoeveel woningzoekenden reageren en wat hun zoekwaarde is.

Maximaal 350 woningen per jaar wordt via loting aangeboden aan woningzoekenden tot en met 25 jaar. Zoekwaarde is dan niet van toepassing. Iedereen tussen de 18 en 25 jaar die op zo’n woning reageert, maakt dezelfde kans op de woning. Als een woning met loting aangeboden wordt, staat dit in de advertentie. Op <a href="https://www.woningnetgooienvechtstreek.nl/Zoeken#model[Regulier aanbod]~aanbieder[Dudok Wonen]" target="_blank">website van WoningNet</a> staat meer informatie over hoe loting in zijn werk gaat.

Waarom is er een verschil in huurprijs?

Voor twee dezelfde sociale huurwoningen kunnen verschillende huurprijzen bestaan. Dit komt bijvoorbeeld door inkomensafhankelijke huurverhogingen. Een andere oorzaak is verandering van beleid. Wij stellen de huurprijs van een woning altijd vast op basis van het beleid zoals dat op dat moment geldt. Zo is in 2016 een nieuwe regeling van de overheid ingevoerd: passend toewijzen. Omdat wij een deel van onze huurwoningen voor mensen met een laag inkomen beschikbaar willen hebben, verlagen wij de huurprijzen van deze woningen, zodra ze leegkomen.

Waarom krijgen statushouders voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning?

Dat staat in de nieuwe Huisvestingswet. Alleen als een vluchteling een verblijfsvergunning krijgt en daarmee statushouder wordt, heeft hij automatisch recht op een sociale huurwoning. En omdat de statushouder zijn leven in Nederland begint met een achterstand, krijgt hij met voorrang een woning. Zo kan hij integreren. De minister verplicht het geven van voorrang nu niet meer. Maar in de huisvestingverordeningen staat die verplichting nog wel en daar moeten we ons aan houden.

Wat zijn de wachttijden voor sociale huurwoningen?

Zoekt u een woning in de Gooi en Vechtstreek, dan maakt u gebruik van WoningNet. Uit cijfers van WoningNet blijkt dat de gemiddelde wachttijd van woningzoekenden ongeveer drie jaar is. Het gaat dan om de tijd tussen inschrijving en het krijgen van een huurcontract. Uiteraard heeft u zelf invloed op uw wachttijd. Bijvoorbeeld door actief te zoeken en geregeld te reageren op woningen waar u snel kans op maakt.

Moet ik aan bepaalde inkomensvoorwaarden voldoen?

Voor de verdeling van huurwoningen gelden Europese regels met betrekking tot het maximale verzamelinkomen per huishouden. Vanaf 1 januari 2011 moeten woningcorporaties minimaal 90% van hun sociale huurwoningen verhuren aan mensen met een maximaal verzamel jaarinkomen tot € 39.055,-. Daarbij is vanaf 1 januari 2016 nieuwe wetgeving gekomen voor passend toewijzen. Passend toewijzen is bedoeld om te voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen terechtkomen. Dit geldt voor alle woningzoekenden met een inkomen tot maximaal € 30.400,- die op zoek zijn naar een sociale huurwoning met een kale huurprijs tot en met € 640,14. Zij mogen niet meer reageren op het woningaanbod boven dit bedrag. 

Per woning geven wij ook aan wat uw maximale verzamelinkomen per jaar mag zijn. Dit is standaard € 39.055,- of € 41.056,- met een regionaal plafond van € 46.263,- per huishouden per jaar. Als uw inkomen op het moment van controle van uw gegevens hoger is, vervalt de aanbieding. Zie voor verdere uitleg de huurinkomentabel op WoningNet.

Op website van WoningNet leest u hoe u uw verzamel jaarinkomen berekent.

Hoe kan ik me inschrijven als woningzoekende voor een sociale woning?

Als u op zoek bent naar een woning in de sociale huursector kunt u zich via de website van WoningNet inschrijven als woningzoekende in deze regio. Als u zich inschrijft, ontvangt u een registratienummer (klantnummer) en inloggegevens van WoningNet. Met dat nummer kunt u op sociale huurwoningen reageren via de website van WoningNet. De kosten voor inschrijving vindt u ook op de site van WoningNet.

Ik ben 25 jaar of jonger, kom ik dan ook in aanmerking voor loting?

Ja, jaarlijks bieden de woningcorporaties in de regio maximaal 350 woningen via loting aan voor woningzoekenden tot en met 25 jaar. De aangeboden woningen hebben een maximale oppervlakte van 55m². In de woningadvertentie staat vermeld als het een woning betreft die wordt verloot. Op de website van WoningNet staat meer informatie over loting.

Waar vind ik de te huur staande woningen?

U vindt aanbod met sociale huurwoningen op website van WoningNet. Het nieuwe woningaanbod verschijnt dagelijks.

Wat gebeurt er als ik geselecteerd ben voor een sociale huurwoning?

Als u geselecteerd bent als eerste kandidaat voor een woning, bieden wij u de woning aan en nodigen u uit voor een intakegesprek. U kunt dan nog geen rechten ontlenen aan deze aanbieding, omdat wij uw gegevens nog moeten controleren. Tijdens het intakegesprek beoordelen wij aan de hand van uw gegevens of u daadwerkelijk voor de woning in aanmerking komt. Tijdens het intakegesprek krijgt u van ons meer informatie over de woning.

Welke gegevens moet ik meenemen naar het intakegesprek?

Om te controleren of u voor een woning in aanmerking komt, hebben wij van u, en eventueel uw partner, de volgende gegevens nodig:

Uittreksel BRP (Basis Registratie Personen)

Hierop lezen we uw woongeschiedenis en het aantal personen dat op uw huidige adres woont. Dit document mag niet ouder dan drie maanden zijn. U kunt dit document aanvragen bij de gemeente.

Legitimatiebewijs 

Een geldig identiteitsbewijs van degene die het huurcontract ondertekent. Ondertekenen meerdere mensen het contract? Dan hebben we ook van hen een geldig identiteitsbewijs nodig.

Inkomensgegevens


De volgende inkomensgegevens van u en van uw partner:

 • Inkomensverklaring (op te vragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543 of printscreen/PDF van geregistreerde inkomen via https://mijn.overheid.nl).
 • U kunt ook uw definitieve aanslag inkomstenbelasting of uw voorlopige aanslag (en van uw partner) meenemen.

Bijzondere situaties:

 • Als uw huidige inkomen behoorlijk gedaald is ten opzichte van uw inkomen op de inkomensverklaring en uw inkomen nu onder de inkomensgrens van 39.055,- is komen te liggen;
 • Indien uw gegevens niet bekend zijn bij de Belastingdienst dan dient u ook de hoogte van uw inkomen aan te kunnen tonen;

In deze twee situaties geldt het volgende: u dient afhankelijk van de aard van uw inkomen alle relevante stukken uit onderstaand overzicht voor alle meeverhuizende personen (met uitzondering van eigen kinderen) aan ons te overhandigen. Let op, meerdere inkomstenbronnen zijn mogelijk.

Aan te leveren stukken bij inkomen uit huidige dienstbetrekking

 • Eén recente salarisstrook van alle meerderjarige meeverhuizende personen (met uitzondering van de eigen kinderen).
 • Jaaropgaves van alle meerderjarige meeverhuizende personen (met uitzondering van de eigen kinderen).

Aan te leveren stukken bij inkomen uit pensioen

Pensioenoverzicht vorig kalenderjaar en een recent overzicht van uw maanduitkering. Dit mag eventueel een bankafschrift zijn.

Aan te leveren stukken bij inkomen uit periodieke uitkeringen (ziektewet, werkloosheidswet, AOW, WAO, Wajong)

Een jaaropgave vorig kalenderjaar en een recent overzicht van uw bruto maanduitkering. Dit mag eventueel een bankafschrift zijn.

Aan te leveren stukken bij inkomen uit eigen bedrijf

Een accountantsverklaring, fiscale aangifte vorig boekjaar en fiscale schatting lopend boekjaar. Hieruit moeten wij kunnen opmaken het gemiddelde bruto maandinkomen en de inkomensgegevens van het vorige kalenderjaar.

Aan te leveren stukken bij inkomen uit vermogen, indien dit niet op de inkomensverklaring staat vermeld of ten opzichte hiervan is gewijzigd

 • Een overzicht van inkomsten uit aandelen, opties of winstbewijzen.
 • Een bank- of giroafschrift van spaarrekeningen.
 • Overzichten periodieke uitkeringen (zoals uitkeringen van een lijfrente, alimentatiebetalingen/-ontvangsten).

Urgentie

 • Uw originele urgentiebewijs (indien van toepassing).
 • Hoe u snel en makkelijk telefonisch een inkomensverklaring kunt aanvragen leest u hier.
Meer vragen over dit onderwerp (16)

Vertalen / Translate