Nieuwbouw Iephof | Trompstraat Huizen

In samenwerking met Gemeente Huizen hebben Dudok Wonen en HP Architecten een plan ontwikkeld voor de nieuwbouw op het terrein van de voormalige kleuterschool in de Trompstraat. Daarbij is vooral gekeken naar mogelijkheden voor woningbouw die een bijdrage leveren aan de doorstroming op de woningmarkt. Buurtbewoners werden actief betrokken bij de uitwerking van de plannen. Het uiteindelijke ontwerp van de ‘Iephof’ is op maandag 16 januari aan de buurt gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis.

Op deze pagina een overzicht van de opdracht vanuit Gemeente Huizen, het participatieproces met de buurtbewoners en het laatste nieuws over de geplande nieuwbouw.

Dudok Wonen presenteerde conceptplan ‘Iephof’ met 17 appartementen voor jong en oud

Voor Dudok Wonen is het belangrijk dat er een sociaal woningbouwprogramma komt met kleine en betaalbare woningen die zorgen voor doorstroming op de woningmarkt. De appartementen zijn geschikt voor ouderen op de begane grond en starters op de verdieping.

Het ontwerp van de ‘Iephof‘

In het concept ontwerp is rekening gehouden met behoud van de iep, een bij de omgeving passende bouwhoogte (één laag met asymmetrische mansardekap) en bouwen van sociale huurwoningen bedoeld voor senioren (begane grond) en starters/jongeren (verdieping). Uitgangspunten bij de planontwikkeling waren:

 • Iep behouden geen bebouwing op 11m (kruin) + 1.5m (extra strook) vanaf middelpunt boom. Diameter waar rekening mee wordt gehouden is 25 meter.
 • Laagbouw maximaal een tweelaagse bebouwing. De omgeving van deze bebouwing en de architectuur worden in een volgende fase verder gebracht. In deze studie is een aanzet gemaakt.
 • Parkeren op eigen terrein voor de bewoners. Bezoekers op straat. Hierbij is de redenering dat de huidige parkeerdruk niet hoger mag worden.
 • Privacy er wordt rekening gehouden met de privacy voor de omwonenden. Doordat er gebouwd gaat worden zal het uitzicht veranderen. Ook wordt er straks gewoond. Dat is een ander gebruik van de plek. Met voor- en nadelen voor omwonenden. Hoe kunnen we het nieuwbouwplan zo goed mogelijk inpassen, zodat er uiteindelijk door iedereen fijn gewoond kan worden.

Participatieproces buurtbewoners

Voor de nieuwbouw Trompstraat 1 loopt er een participatietraject met buurtbewoners en andere belanghebbenden voor de invulling van woningbouw. Vanaf start planontwikkeling is er een adviesgroep ingesteld, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Met deze adviesgroep zijn er drie bijeenkomsten geweest.

Eerste bijeenkomst

De eerste bijeenkomst bestond uit het ophalen van de uitgangspunten voordat er een schetsontwerp was gemaakt. De adviesgroep heeft 38 uitgangspunten geformuleerd. Deze zijn thematisch gegroepeerd. Het gaat om: parkeren; het gebouw (hoogte); het groen en de iep; doelgroepen; overlast en bezonning en privacy.

Tweede bijeenkomst

Bij de tweede bijeenkomst is er een schetsontwerp gepresenteerd door Dudok Wonen en HP Architecten die op basis van de uitgangspunten uit de eerste bijeenkomst is gemaakt. Hierover is het gesprek gevoerd met de adviesgroep. De belangrijkste opmerkingen waren:

 • Complimenten voor de architect
 • Privacy, met name zijde Jan van Brakelstraat
 • Minder/geen parkeren op binnenterrein
 • (Sluip)verkeer
 • Groene erfafscheiding
 • Liever geen jongeren

Derde bijeenkomst

In de derde bijeenkomst is een verder uitgewerkt schetsontwerp besproken waarin de eerder gemaakte opmerkingen zijn verwerkt. Aan het eind van de avond heeft de adviesgroep advies uitgebracht. Dit advies in opgenomen in het eindverslag.

Positief advies bewoners over nieuwbouw  ‘Iephof’ Trompstraat 1 in Huizen

 • Het resultaat van de participatiebijeenkomsten is een definitief positief advies van de adviesgroep over de gepresenteerde conceptplannen. Wel is er een aantal aandachtspunten meegegeven voor het definitieve ontwerp, zoals het aanhouden van een maximale bouwhoogte van zeven meter.
 • De adviesgroep is positief over het ontwerp en adviseert het college van burgemeester en wethouders om door te gaan met de ontwikkeling maar daarbij een maximale bouwhoogte van zeven meter aan te houden. Er wordt aandacht gevraagd voor het creëren van extra parkeerplaatsen op straat, waardoor het aantal parkeerplaatsen op het binnenterrein kan worden teruggebracht. Anders is het uitgangspunt acht parkeerplekken op het binnenterrein. Het binnenterrein krijgt daarnaast een groene invulling.

Vervolgtraject

De Raad neemt op 9 februari een definitief besluit over het schetsontwerp en het advies van de adviesgroep.

Verder in deelgroepen

De adviesgroep na de bijeenkomst in januari 2023 klaar. De omwonenden gaan verder in kleine deelgroepen. Binnen de deelgroepen wordt er gesproken over ideeën en oplossingen voor het binnenterrein, privacy, geluidsoverlast en verkeersveiligheid. Ook worden de omwonenden betrokken bij de aankleding van het complex zoals de kleur van de bouwmaterialen en de dakbedekking. 

Bewoners zijn erg tevreden

In de Huizer Courant van 23 januari 2023 verscheen een interview met een buurtbewoner. Lees hieronder een paar fragmenten. Klik hier om het hele artikel te lezen.

“Eigenlijk zijn we heel erg tevreden. Aan onze belangrijkste voorwaarden is voldaan. Het behoud van de boom en het aanhouden van de maat en schaal van wat er al staat”, vertelt buurtbewoner Loes van Bezeij namens een aantal leden van de adviesgroep. “Ook zijn veel van onze suggesties overgenomen. ”Loes wil vooral de complimenten voor de architect benadrukken. “Hij heeft een heel mooi ontwerp gepresenteerd. We hebben aanvankelijk gepleit voor een Wilhelminahof. Maar toen architect Pelle Poiesz van HP Architecten dit plan liet zien, zeiden we "als het zo moet, kan het ook heel goed. Het is mooie architectuur, het is geen blokkendoos maar heeft afgeschuinde daken. Waar er inkijk is op buren is er gebruik gemaakt van blinde muren of kleinere ramen. Wat ik heel erg leuk vind, is dat er tuintjes komen. Dudok Wonen legt de binnentuin aan en blijft dat onderhouden.”

Majolein Ruiter van Dudok Wonen heeft geopperd om het binnenterrein samen met een groenarchitect te ontwikkelen. “Dat wil zij graag samen met een kleinere adviesgroep van ongeveer vijf personen vanuit de buurt verder inrichten. Dat vinden we fijn, we denken graag mee.”

Projectinformatie

Type woningaanbod: sociale huur
Locatie: Trompstraat 1 in Huizen
Projectsoort: nieuwbouw tweelaags appartementsgebouw
Omvang: 17 appartementen
Ontwerp: HP Architecten, Pelle Poiesz Rotterdam
Contact Dudok Wonen: Majolein Ruiter| m.ruiter@dudokwonen.nl

Verwachting start nieuwbouw:  2024
Verwachting oplevering: begin 2025