verwarming en warmtewet

Vanaf 1 januari 2014 geldt de Warmtewet. De Warmtewet is bedoeld om huurders te beschermen die geen keuze hebben in de leverancier van warmte zoals huurders in appartementencomplexen die gebruik maken van een gezamenlijke verwarmingsinstallatie voor hun verwarming en/of warm water. De informatie in deze vragen geldt alleen voor huurders die vallen onder de warmtewet.

Veel gevraagd over verwarming en warmtewet

Waarom de warmtewet?

De Warmtewet is er om consumenten te beschermen tegen (te) hoge kosten voor verwarming en/of warm water en slechte leveringsvoorwaarden van warmte. In de wet staat o.a. dat een onafhankelijke toezichthouder jaarlijks maximumtarieven voor warmtelevering vaststelt. De eigenaren van de verwarmingsinstallaties, de warmteleveranciers, mogen nooit meer vragen dan deze maximumtarieven. Daarnaast staan in de Warmtewet andere eisen waaraan een warmte­leverancier zich moet houden.

Wat zijn de maximum tarieven van de warmtewet?

De warmtewet beschermt huurders tegen te hoge kosten voor warmtelevering. De overheid stelt jaarlijks maximale tarieven vast voor de levering van warmte. Dudok Wonen mag deze maximale tarieven voor warmtelevering niet overschrijden. De maximale tarieven worden gepubliceerd op de website van de Autoriteit Consument en Markt: www.acm.nl

Het maximumtarief bestaat uit een vast bedrag van €318,95 (2019) met daar bovenop €28,47 (2019).

Waarom wordt de maximumprijs voor warmte niet vaker dan een keer per jaar vastgesteld?

ACM gaat bij de berekening van de maximumprijs uit van gascontracten voor één jaar. De maximumprijs verandert daarom niet gedurende het jaar. Voorheen werd de warmteprijs gewijzigd in het midden van het jaar, omdat de warmteprijs meebewoog met de halfjaarlijkse vaststelling van de gasprijs. De maximumprijs die ACM vaststelt beweegt ook mee met de gasprijs, maar dan jaarlijks.

Krijg ik een vergoeding bij een storing langer dan vier uur als het buiten warmer is dan 15° C?

Nee, in dat geval keert Dudok Wonen geen vergoeding uit.

Binnen welke termijn kan ik mijn vergoeding verwachten als ik er recht op heb?

Als uw woning onder de Warmtewet valt betaalt Dudok Wonen binnen 3 maanden na het verhelpen van de storing uw vergoeding uit. Indien wij niet zelf met een vergoeding komen, dan kunt u de compensatievergoeding schriftelijk aanvragen, onder vermelding van “Verzoek compensatievergoeding collectieve installaties” met uw naam, adres, de storingsdatum en hoe lang de storing heeft geduurd.

Mijn woning valt onder de warmtewet. Waar kan ik met mijn klachten betreft de verwarming terecht?

Als uw woning onder de warmtewet valt en uw verwarming werkt niet goed, dan kunt u contact opnemen met de firma Bonarius via telefoonnummer 088 115 13 13.

Voor uw overige klachten kunt u bij Dudok Wonen terecht. Komt u er met ons niet uit, dan zijn er twee mogelijkheden:

 • Uw klacht gaat over de afrekening stookkosten: als u hier niet uit komt met Dudok Wonen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de geschillencommissie.
 • Voor andere klachten, waar u samen met Dudok Wonen niet uit komt, kunt u terecht bij de onafhankelijke

  Geschillenadviescommissie Dudok Wonen
  Postbus 2411
  1200 CK Hilversum

  .

Wat verandert er voor mij als mijn woning onder de Warmtewet valt?

Als u woont op een van de hier onder genoemde adressen geldt onderstaande informatie voor u.

Door de wet is er een onafhankelijke toezichthouder aangesteld die jaarlijks de maximale tarieven voor verwarming vaststelt. U heeft nu dus een wettelijke bescherming. Daarnaast is bepaald dat u onder bepaalde voorwaarden bij ernstige storingen recht heeft op een vergoeding. De warmteleverancier moet een klachtencommissie hebben voor het behandelen van uw klachten. In de praktijk zult u echter weinig merken van deze nieuwe Warmtewet.

 • Noordse Bosje 35 A t/m 35 M, Hilversum
 • Neuweg 245-01 t/m 245-25, Hilversum
 • Neuweg 95 t/m 101 J, Hilversum
 • Anne Franklaan 182 t/m 304, Bussum /Koekoeklaan 3-1, 3-2, 3 D1 t/m D9, Bussum
 • Herenstraat 49, 51 en 51a, Bussum /Kolonel Verveerstraat 68 t/m 74, Naarden

Mijn woning valt onder de Warmtewet. Hoe hoog is de vergoeding bij een ernstige storing van meer dan vier uur?

De vergoeding bedraagt € 35,00 bij een onderbreking van 4 tot 8 uur. Voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur krijgt u € 20,- per verbruikte gigajoule extra. De termijn van 4 uur vangt aan op het moment van de eerste melding van de uitval. Het recht op een compensatie vervalt na verloop van een termijn van zes maanden na de datum van herstel van de warmtelevering. Bonarius houdt een storingsregistratie bij betreffende de levering van warmte en deze vindt u jaarlijks op onze website.

Wat zijn de leveringsvoorwaarden behorend bij de Warmtewet?

Bij de Warmtewet horen Leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden gelden alleen voor de levering van warmte in appartementencomplexen met een gezamenlijke verwarmingsinstallatie.

Voor wie is de warmtewet?

De Warmtewet is er voor consumenten die geen vrije keuze hebben in een leverancier van warmte. Dit geldt zowel voor verwarming als warm water. In complexen met een collectieve verwarmings- en/of warmwaterinstallatie is dit het geval. De eigenaar van de installatie wordt door de wet warmteleverancier en moet zich houden aan de wet. Dus ook Dudok Wonen. Complexen waar sprake is van een Vereniging van Eigenaren vallen niet onder deze wet. De Warmtewet is niet voor consumenten met een individuele verwarmingsketel of een eigen warm waterinstallatie, ook al bent u een huurder.

Adressen die onder de Warmtewet vallen zijn: 

 • Noordse Bosje 35 A t/m 35 M, Hilversum
 • Neuweg 245-01 t/m 245-25, Hilversum
 • Neuweg 95 t/m 101 J, Hilversum
 • Anne Franklaan 182 t/m 304, Bussum /Koekoeklaan 3-1, 3-2, 3 D1 t/m D9, Bussum
 • Herenstraat 49, 51 en 51a, Bussum /Kolonel Verveerstraat 68 t/m 74, Naarden

Welke tarieven hanteert Dudok Wonen voor klanten die vallen onder de Warmtewet?

De maximumtarieven uit de Warmtewet bestaan uit een vast bedrag voor het vastrecht per jaar met daar bovenop een bedrag per verbruikte gigajoule. 

Dudok Wonen hanteert de volgende tarieven: voor het vastrecht € 318,52 (2019) en per verbruikte gigajoule € 22,50 (2019). Onze tarieven liggen hiermee lager dan de maximum tarieven van de ACM

Hoe wordt het maximale tarief voor warmte bepaald?

De maximumprijs voor warmte is gebaseerd op alle kosten die een verbruiker zou moeten maken voor het verkrijgen van dezelfde warmte als wanneer hij een eigen verwarmingsinstallatie zou hebben.

Valt mijn electriciteitsgebruik en koken op gas of elektriciteit ook onder de Warmtewet?

Nee. Deze voorzieningen worden door een nutsbedrijf (bijvoorbeeld NUON of Eneco) aan u geleverd en u betaalt aan hen.

Moeten er technische aanpassingen in mijn woning gedaan worden?

In de meeste complexen zitten nieuwe ISTA-meters en in sommige complexen zal deze meter in de toekomst vervangen worden. Verder zijn er geen aanpassingen in de woning nodig.

Waar vind ik meer informatie over de Warmtewet?

Op de website van de ACM leest u meer informatie over de Warmtewet. Huurders van Dudok Wonen die onder de Warmtewet vallen, ontvangen persoonlijk bericht van Dudok Wonen.