passend toewijzen

Wij bieden onze sociale huurwoningen in Woningnet aan volgens de wettelijke regels van het passend toewijzen. Dit geldt voor nieuwe huurcontracten en betekent dat u een huurwoning krijgt aangeboden waarvan de huurprijs past bij uw huidige inkomen. Met het passend toewijzen wil de overheid voorkomen dat huishoudens met lagere inkomens in te dure woningen wonen. 

Veel gevraagd over passend toewijzen

Wat is passend toewijzen?

Passend toewijzen houdt in dat het inkomen van een huurder past bij de huurprijs van een sociale huurwoning. De overheid wil hiermee voorkomen dat mensen met een lager inkomen in een te dure huurwoning terechtkomen. Zo blijven woonlasten betaalbaar. Ook mag het bedrag dat het Rijk betaalt aan huurtoeslag niet te hoog oplopen. Resultaat is dat woningcorporaties daardoor vanaf 2016 de huurprijs van een deel van de nieuw aangeboden huurwoningen verlagen. Zo ontvangen nieuwe huurders naar verwachting een lager bedrag of zelfs geen huurtoeslag.

Hoe werkt passend toewijzen?

Wie een lager inkomen heeft, komt alleen in aanmerking voor goedkopere huurwoningen. Daarbij maakt het ook uit hoeveel personen uw huishouden telt. Stel, u verdient samen met uw partner maximaal € 23.725,-. Dan kunt u met voorrang reageren op woningen met een huurprijs van maximaal 633,25. Woningzoekenden met een hoger inkomen krijgen geen voorrang bij deze huurwoningen. Zij kunnen immers meer huur betalen. Een totaaloverzicht van de voorrangsregels, huurprijzen, inkomenscategorieën en samenstelling van huishoudens vindt u in de Passend toewijzentabel 2021.

Krijg ik doordat jullie 'passend moeten toewijzen' nu ook een andere huurprijs?

Door passend toewijzen hebben we de huurprijzen van sommige woningen aangepast toen ze opnieuw verhuurd werden. Voor u als huurder met een contract voor 1 januari 2016 heeft dit geen gevolgen. De huurovereenkomst uit het verleden blijft geldig. Pas als u (opnieuw) een woning zoekt, gelden de nieuwe regels rond passend toewijzen.

Gelden de aftoppingsgrenzen voor alle doelgroepen?

Bij de passendheidstoets wordt verwezen naar de eerste (laag) en tweede (hoog) aftoppingsgrens voor één- en tweepersoonshuishoudens en drie- en meerpersoonshuishoudens, die gelden in het kader van de huurtoeslag. Er zijn doelgroepen die echter ook nog huurtoeslag krijgen boven deze aftoppingsgrenzen, zoals senioren en huishoudens die een aangepaste woning nodig hebben (tot de liberalisatiegrens). Bij zowel de één- en tweepersoonshuishoudens als de drie- en meerpersoonshuishoudens dient minimaal 95% passend toegewezen te worden.

Zijn er voldoende woningen tot aan de aftoppingsgrenzen om de huurders met recht op huurtoeslag in te huisvesten? Gaan wachtlijsten niet toenemen?

De regering gaat er vanuit dat met een gerichte woningtoewijzing, het (her)invoeren van de passendheidsnorm geen negatief effect zal hebben op de ontwikkeling van de wachtlijsten van woningzoekenden c.q. op de kansen van huishoudens met huurtoeslag op het vinden van een passende en betaalbare woning. Waar nodig passen de corporaties hun huurprijsbeleid hierop aan, om voldoende goedkoop aanbod aan te kunnen bieden.

Geldt bij passend toewijzen de kale huur of de rekenhuur (subsidiabele huur)?

Voor de passendheidsnorm geldt de kale huur en niet de rekenhuur. De Belastingdienst gaat bij de beoordeling voor toekenning huurtoeslag wel uit van de subsidiabele huur (rekenhuur).

Wanneer valt een woning onder passend toewijzen?

Alle woningen met een kale huurprijs tot € €752,33 wijzen we passend toe. Dat geldt dus ook voor kamers, standplaatsen, woningen voor tijdelijke verhuur en woningen die we aan zorginstellingen verhuren.

Waar heb ik als woningzoekende met een inkomen tot € 40.024,- recht op?

In de tabel Passend Toewijzen 2021 leest u tot welke huurprijs u kunt huren. 

Voorbeeld 1
Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze € 26.300,- per jaar. Ze zijn dus een tweepersoonshuishouden met recht op huurtoeslag. Op basis van hun inkomen en huishoudgrootte mogen ze reageren op huurwoningen met een huurprijs tot 633,25. Kees reageert op een woning met een huurprijs van € 640,14. Deze huurprijs is te hoog in verhouding tot hun inkomen en de daarbij horende maximale huurprijs. Kees en zijn vriendin komen niet in aanmerking en krijgen de woning niet toegewezen.

Voorbeeld 2
Henk is 28 jaar en zoekt een nieuwe woning samen met zijn vriendin en hun dochtertje. Samen verdienen ze € 26.300,-. Ze behoren tot de doelgroep drie- of meerpersoonshuishoudens met recht op huurtoeslag. Henk reageert op een woning met een huurprijs van € 640,14. De hoogte van hun gezamenlijke inkomen en huishoudgrootte maakt dat ze kunnen reageren op huurwoningen met een huurprijs van maximaal 678,66. Gezien hun hoge zoekwaarde eindigen ze als eerste kandidaat en krijgen ze de woning toegewezen.

Waarom betaalt mijn buurman voor hetzelfde huis een andere huur?

Voor twee dezelfde sociale huurwoningen kunnen verschillende huurprijzen bestaan. Dit komt bijvoorbeeld door inkomensafhankelijke huurverhogingen. Een andere oorzaak is verandering van beleid. Wij stellen de huurprijs van een woning altijd vast op basis van het beleid zoals dat op dat moment geldt. Zo is in 2016 een nieuwe regeling van de overheid ingevoerd: passend toewijzen. Omdat wij een deel van onze huurwoningen voor mensen met een laag inkomen beschikbaar willen hebben, verlagen wij de huurprijzen van deze woningen, zodra ze leegkomen.